Co jest w ofercie banku?

Każdy bank ma inną ofertę, jednak produkty finansowe sprzedawane we wszystkich bankach są mniej więcej takie same. Wśród nich należy wyróżnić kilka klas: produkty ogólne, oszczędnościowe, inwestycyjne oraz usługi dodatkowe, a także różne formy pożyczek i kredytów.
Do produktów ogólnych zalicza się konta bankowe, czyli popularne ROR-y. Ich oprocentowanie jest z reguły bliskie zeru, służą one do prostych operacji finansowych i mogą być powiązane mniej lub bardziej ściśle z innymi produktami.
Produkty oszczędnościowe to przede wszystkim klasyczne depozyty terminowe, zwane w skrócie lokatami oraz konta oszczędnościowe. Ich oprocentowanie jest w przybliżeniu równe wysokości inflacji, choć zdarzają się przykłady takich banków, gdzie jest ono dwukrotnie niższe, albo dwa-trzy razy wyższe od stopy inflacji ogłaszanej przez GUS. Na produktach oszczędnościowych z zasady nie zarabia się, a jedynie chroni swoje oszczędności przed stratą wartości.
Trzecia klasa, produktów inwestycyjnych, jest w różnych bankach w różnym stopniu rozbudowana. Z produktów własnych banku są to niemal wyłącznie produkty strukturyzowane, jednak w praktyce prawie każdy bank współpracuje z biurem maklerskim i towarzystwem funduszy inwestycyjnych, pośrednicząc w sprzedaży ich usług, stąd omówię to na równi z produktami bankowymi.
Jeśli chodzi o ofertę kredytową, ta jest bardzo rozbudowana, jednak w każdym z banków reprezentowana w stopniu umiarkowanym. Nawet banki kredytowe nie mają w swojej ofercie często wszystkich typów kredytów, co wynika z ich własnej polityki usługowej.
Wszystkie produkty bankowe można ze sobą łączyć w wygodne pakiety, a dzięki różnym procedurom możliwe jest także sprawne współdziałanie produktów i usług bankowych pochodzących od różnych dostawców, choć są w tym pewne ograniczenia, a czym napiszę w jednym z artykułów szczegółowych. Postaram się, aby ten cykl artykułów przybliżył każdemu charakterystykę tych najbardziej znanych produktów finansowych, z których każdy może korzystać w trosce o dobro własnego budżetu. Pamiętać jednak należy, że przytaczane przeze mnie przykłady mają charakter poglądowy i zawsze trzeba sprawdzić informacje w odniesieniu do konkretnego produktu.

Tagi , , , , ,
read more